Получи 500л дизеля в подарок, если Вы порекомендуете Mikro Kapital друзьям и знакомым.
сентябрь 22nd, 2021
REGULAMENTUL
CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Fă plinul cu Mikro Kapital”
organizată de către OCN „Mikro Kapital Company” SRL

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Denumirea campaniei promoționale: ”Fă plinul cu Mikro Kapital” (în continure denumită ”Promoție”).
2. Organizatorul campaniei promoționale: OCN ”Mikro Kapital Company” SRL, IDNO/cod fiscal: 1013600010536, cu sediul: pe str. Alexandr Pușkin, 45/B, et. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.mikrokapital.md; tel. + 373 22 628822 (în continure denumit ”Organizator”).
3. Perioada Promoției: 22.09.2021-20.12.2021.
4. Numărul participanților care vor fi premiați: limitat, pînă 150.
5. Premiu - cardul de combustibil Lukoil cu transferarea pe card a echivalentului sumei în MDL calculate dupa formula indicată în pct.15.
6. Campania promoţională este desfăşurată exclusiv conform regulilor prezentului regulament (în continuare denumit „Regulament”). Astfel că, regulile prevăzute în Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Campania promoţională, iar participarea persoanelor eligibile la Campanie constituie dovada cunoaşterii şi acceptării în totalitate, fără obiecţii, în mod definitiv, a condiţiilor și a normelor prevăzute în prezentul Regulament.
7. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil și Codului Fiscal al Republicii Moldova.

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE
8. La Campanie pot participa persoanele fizice cu capacitate deplină de exercițiu și persoanele juridice din Republica Moldova care au careva contracte încheiate cu Organizatorul (contract de credit nebancar, contract de fidejusiune, contract de gaj, contract de ipotecă), care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, în perioada promoției doresc să participe la Campania promoțională prin recomandarea persoanelor care nu au și nu au avut anterior încheiat un contract de credit nebancar/împrumut cu Organizatorul de a încheia un contract de credit nebancar cu OCN ”Mikro Kapital Company” SRL la una din Sucursalele acestuia (în continuare denumit „Participant”).
9. Participanți la promoție nu pot fi angajații organizatorului și membrii familiei sale, precum și persoanele afiliate ale participanților.
10. La Campania promoțională participă toate produsele creditare ale Organizatorului în afară de produsele creditare finanțate de Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (Programe IFAD).
11. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

III. MECANISMUL CAMPANIEI, PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE A COMBUSTIBILULUI
12. În cadrul promoției va fi folosit termenul de Motorină Euro5, participantul însa va primi pe cardul de combustibil Lukoil echivalentul sumei calculate dupa formula indicată în pct.15 iar de acest echivalent va putea procura combustibil la alegere din gama de produse Lukoil.
13.Vor fi remunerați participanții care au recomandat serviciile Organizatorului unui client, care a indicat numele participantului și telefonul acestuia în cererea de solicitare a unui credit nebancar de la Organizator în rubrica „Persoana de contact”, iar ulterior clientul a beneficiat de creditul solcitat de la OCN ”Mikro Kapital Company” SRL.
14. Pentru fiecare client recomandat care nu are și nu a avut anterior încheiat un contract de credit nebancar/împrumut cu Organizatorul și care a încheiat în perioada promoției un contract de credit nebancar cu Organizatorul la una din Sucursalele acestuia, participantul va primi un card de combustibil Lukoil.
15. Mărimea sumei de bani care va fi transferată Partenerului de către Organizator pe cardul de combustibil Lukoil va fi calculată după următoarea formulă: valoarea creditului x 0,75 : 100 = suma MDL, însă nu mai puțin de echivalentul în MDL a 10 litri de Motorină Euro5 și nu mai mult decît echivalentul în MDL a 500 litri de Motorină Euro5 (cantitatea de combustibil poate varia în funcție de prețul afișat la panoul stației peco, la ziua alimentării).
16. După semnarea contractului de credit nebancar și acordarea valorii creditului către clientul recomandat de către participant, Organizatorul va invita participantul pentru a primi cardul de combustibil Lukoil cu suma de bani calculată conform pct.15 din prezentul Regulament și a semna actul de predare-primire a cardului de combustibil Lukoil.
17. Cardul de combustibil Lukoil va avea un termen de valabilitate de 30 zile din ziua primirii acestuia de către participant.
18. Cardul de combustibil Lukoil nu va fi acordat participantului în cazul cînd clientul pe care acesta l-a recomandat a avut anterior un contract de credit nebancar/împrumut încheiat cu Organizatorul.
19. Premiile (cardurile de combustibil Lukoil) se oferă în limita stocului disponibil.

IV. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
20. Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind protecția datelor cu caracter personal” nr.133 din 08 iulie 2011.
21. Prin participare la Campania promoţională, participanţii acordă consimțământul liber, expres și necondiționat la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator.

V. TAXE ȘI IMPOZITE
22. Participarea în cadrul Campaniei nu implică niciun fel de costuri suplimentare din partea participanților.
23. Organizatorul Campaniei este răspunzător pentru calcularea și plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite.
24. În conformitate cu prevederile art.20 lit.p2) din Codul fiscal, din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1), Organizatorul se obligă să rețină, să declare și să achite, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului reținut.

VI. LITIGII.
25. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente din Republica Moldova în jurisdicţia cărora se află Organizatorul.
26. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei Promoționale se pot trimite pe adresa Organizatorului în cadrul termenului de desfășurare a campaniei promoționale. După expirarea termenului promoției, Organizatorul nu va mai lua în considerare reclamațiile legate de derularea Campaniei Promoționale.

VII. DISPOZIȚII FINALE
27. Campania poate înceta înainte de termen sau poate fi suspendată, atît în cazul unui impediment în afara controlului Organizatorului, astfel cum este reglementat de legislația în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității invocate de Organizator. Promoția poate înceta la epuizarea stocului de carduri de combustibil. Încetarea înainte de termen sau suspendarea va fi comunicată prin publicarea unui aviz pe pagina oficială web www.mikrokapital.md.
28. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament și condițiile Campaniei promoționale, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina oficială web www.mikrokapital.md în termeni rezonabili. Modificările vor intra în vigoare la data publicării pe pagina web sau la data indicată expres în actul de modificare.
29. Prin participare la Campanie, participanții confirmă acordul de a respecta regulile și condițiile prestabilite de prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricînd drepturile și beneficiile ce revin beneficiarului cardului de combustibil Lukoil, fără alte despăgubiri sau plăți.