Ia un Credit AGRO sau BUSINESS și primește Cashback 10%
August 26th, 2020
Ia un credit AGRO sau un Credit BUSINESS și primiți înapoi 10% din comisionul de eliberare a creditului nebancar contractat și 3% din valoarea dobânzii și comisionului de administrare plătit de client în conformitate cu contractul de împrumut nebancar încheiat.
Cashback-ul va fi acordat participantului care va îndeplini condițiile de acordare și este constituit din 2 părți în mărime de: 10% din comisionul de eliberare a creditului nebancar contractat și 3% din suma dobînzii si comisionului de administrare achitat de către client conform contractului de credit nebancar contractat

Perioada Promoției: 01.09.2020-31.12.2020


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „CASHBACK”
organizată de către OCN „Mikro Kapital Company” SRL

DISPOZIȚII GENERALE
1. Denumirea campaniei promoționale: ”Cashback” (în continure denumită ”Promoție”).
2. Organizatorul campaniei promoționale: OCN ”Mikro Kapital Company” SRL, IDNO/cod fiscal: 1013600010536, cu sediul: pe str. Alexandr Pușkin, 45/B, et. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.mikrokapital.md; tel. + 373 22 628822 (în continure denumit ”Organizator”).
3. Perioada Promoției: 01.09.2020-31.12.2020.
4. Cashback - (din limba engleză „banii înapoi”) - în sensul prezentei Promoții, reprezintă o valoare banească calculată în conformitate cu prezentul Regulament, în beneficiul clientului, ca compensare partială a cheltuielilor suportate de către acesta în conformitate cu contractul de credit nebancar încheiat, pe care cel din urma o poate utiliza/valorifica exclusiv în cadrul tranzacțiilor de creditare stabilite cu Organizatorul, fără a putea ridica această valoare în numerar sau prin virament.
5. Campania promoţională este desfăşurată exclusiv conform regulilor prezentului regulament (în continuare denumit „Regulament”). Astfel că, regulile prevăzute în Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Campania promoţională, iar participarea persoanelor eligibile la Campanie constituie dovada cunoaşterii şi acceptării în totalitate, fără obiecţii, în mod definitiv, a condiţiilor și a normelor prevăzute în prezentul Regulament.
6. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil și Codului Fiscal al Republicii Moldova.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
7. La Campanie pot participa persoanele fizice cu capacitate deplină de exercițiu, și persoanele juridice din Republica Moldova care întrunesc criteriile de eligibilitate conform Regulamentului de creditare al Organizatorului (în continuare denumiți „clienți”), care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, în perioada promoției doresc să participe la Campanie prin încheierea unui contract de credit nebancar cu Organizatorul la una din Sucursalele acestuia.
8. Participanți la promoție nu pot fi angajații organizatorului și membrii familiei sale.
9. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

MECANISMUL CAMPANIEI, PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE A CASHBACK-ULUI
10. Produsele creditare ale Organizatorului care participă la Campania promoțională Cashback sunt următoarele: Rapid Loan, Agro și Business.
11. Cashback-ul va fi acordat participantului care va îndeplini condițiile de acordare și este constituit din 2 părți în mărime de: 10% din comisionul de eliberare a creditului nebancar contractat și 3% din suma dobînzii si comisionului de administrare achitat de către client conform contractului de credit nebancar contractat.
12. Cashback-ul acumulat poate fi folosit de către clienți numai după expirarea unui termen de 6 luni din data eliberării creditului participant la promoție și este valabil timp de 12 luni de la data achitarii integrale a creditului pentru care a fost acordat.
13. Suma Cashback-ului acumulat poate fi folosită de către clienți la achitarea:
a) ultimei plăți la creditul pentru care a fost calculat, reieșind din limita disponibilă;
b) pînă la 50% din suma comisionului de eliberare la creditele acordate ulterior celui pentru care a fost calculat Cashback-ul, reieșind din limita disponibilă;
c) ultimelor plăți la creditele contractate ulterior celui pentru care a fost calculat Cashback-ul, reieșind din limita disponibilă.
14. În cazul utilizării de către client a sumei cashback-ului în cadrul creditelor ulterioare acesta va primi un bonus de +20% din suma Cashback-ul acumulat și neutilizat.
15. Suma cashback-ului acumulat, inclusiv bonusul prevăzut în pct.14 din Regulament, nu va depăși plafonul de 24 000 MDL.
16. Cashback-ul nu va fi acordat în urmatoarele cazuri:
a) la renegocierea, prelungirea sau alte solicitări prin care clientul va solicita modificarea condițiilor inițiale stabilite în contractul de credit;
b) admiterea de către client a întîrzierilor mai mari de 30 zile la plata ratelor lunare stabilite în garficul de rambursare a creditului;
17. În cazul cînd clientul admite cel puțin unul din cazurile enumerate în pct.16, acesta nu va beneficia de cashback iar suma cashback-ului acumulată va fi anulată.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
18. Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind protecția datelor cu caracter personal” nr.133 din 08 iulie 2011.
19. Prin participare la Campania promoţională, participanţii acordă consimțământul liber, expres și necondiționat la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator.

TAXE ȘI IMPOZITE
20. Participarea în cadrul Campaniei nu implică niciun fel de costuri suplimentare din partea clienților.
21. În conformitate cu prevederile Codului fiscal, din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1), Organizatorul se obligă să rețină, să declare și să achite, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului reținut.

LITIGII.
22. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente din Republica Moldova în jurisdicţia cărora se află Organizatorul.
23. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei Promoționale se pot trimite pe adresa Organizatorului în cadrul termenului de desfășurare a campaniei promoționale. După expirarea termenului promoției, Organizatorul nu va mai lua în considerare reclamațiile legate de derularea Campaniei Promoționale.

DISPOZIȚII FINALE
24. Campania poate înceta înainte de termen sau poate fi suspendată, atît în cazul unui impediment în afara controlului Organizatorului, astfel cum este reglementat de legislația în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității invocate de Organizator. Încetarea înainte de termen sau suspendarea va fi comunicată prin publicarea unui aviz pe pagina oficială web www.mikrokapital.md. Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda cashback-ul valorificat în perioada pînă la data suspendării sau încetării.
25. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament și condițiile Campaniei promoționale, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina oficială web www.mikrokapital.md în termeni rezonabili. Modificările vor intra în vigoare la data publicării pe pagina web sau la data indicată expres în actul de modificare.
26. Prin participare la Campanie, participanții confirmă acordul de a respecta regulile și condițiile prestabilite de prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricînd drepturile și beneficiile ce revin beneficiarului cashback-ului, fără alte despăgubiri sau plăți.

Vino la orice sucursala Mikro Kapital Moldova:
- Chișinău (str. A. Pușkin) - 022 628 822
- Chișinău (str. Calea Ieșilor) - 022 106 565
- Bălți - 0 231 59 222
- Comrat - 0 298 27 111
- Soroca - 0 230 68 082
- Drochia - 0 252 68 082
- Edineț - 0 246 30 222
- Cahul - 0 299 800 88